Середа, 21 березня 2018 |
 1. Молодіжна громадська рада при Ірпінському міському голові (далі — Молодіжна громадська рада) є постійнодіючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі молоді в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної молодіжної політики.
 2. У своїй діяльності Молодіжна громадська рада керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про Молодіжну громадську раду (далі – Положення).
  Положення погоджується розпорядженням Ірпінського міського голови, при якому вона утворена, та схвалюється на засіданні Молодіжної громадської ради.
 3. Основними завданнями Молодіжної громадської ради є:
  3.1. Створення умов для реалізації молоддю конституційного права на участь в управлінні державними справами.
  3.2. Здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади.
  3.3. Сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної молодіжної політики.
 4. Молодіжна громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:
  4.1. Готує та подає міськраді пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також проведення консультацій, не передбачених таким планом.
  4.2. Готує та подає міськраді пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю, а також план взаємодії Молодіжної громадської ради з міськрадою, її структурними підрозділами.
  4.3. Подає міськраді обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної молодіжної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи структурних підрозділів міськради,які працюють з молоддю.
  4.4. Проводить відповідно до законодавства громадську експертну та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.
  4.5. Здійснює громадський контроль за врахуванням та впровадженням міськрадою пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нею та її підрозділами нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.
  4.6. Інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному сайті міськради чи в інший прийнятний спосіб.
  4.7. Збирає, узагальнює та подає міськраді інформацію щодо пропозицій молодіжних громадських організацій відносно вирішення питань, які мають важливе суспільне значення для реалізації державної молодіжної політики.
  4.8. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань реалізації державної молодіжної політики.
  4.9. Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.
 5. Молодіжна громадська рада має право:
  5.1. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, ініціативні та експертні групи тощо). Організація діяльності робочих органів визначається регламентом молодіжної громадської ради, який схвалюється на її засіданні.
  5.2. Залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців.
  5.3. Організовувати і проводити семінари, конференції, засідання, «круглі столи» та інші заходи культурного, розважального, патріотичного, спортивного та наукового спрямувань.
  5.4. Отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування установ та організацій міста інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради.
  5.5. Взаємодіяти із органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, іншими консультативно-дорадчими органами, утвореними при органах виконавчої влади та громадськими радами, що діють при органах виконавчої влади.
  5.6. Делегувати представників молодіжної громадської ради для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться міськрадою та її структурними підрозділами.
  5.7. Подавати до міськради пропозиції щодо заохочення представників Молодіжної громадської ради та активної молоді за їх внесок у реалізацію та захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства.
 6. Умови та порядок виборів членів Молодіжної громадської ради:
  6.1. До складу Молодіжної громадської ради можуть бути обрані представники молоді віком від 18 до 35 років із числа молодіжних та дитячих громадських організацій, студентів вищих навчальних закладів, інших об'єднань громадян, підприємців, органів місцевого самоврядування та активної молоді міста Ірпеня.
  6.2. Від кожного вищого навчального закладу члени обираються за співвідношенням:
  - 1 кандидат від 500 студентів денної форми навчання та аспірантів – для вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації;
  - 1 кандидат від 500 студентів денної форми навчання – для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації.
  6.3. Від молодіжних громадських організацій обираються за співвідношенням: 1 член до Молодіжної громадської ради від кожних 20 членів молодіжної громадської організації, яка налічує понад 20 і більше дійсних членів.
  6.4. Молодіжні громадські організації, які мають менше 20 дійсних членів, для досягнення встановленої квоти не можуть блокуватися з іншими організаціями, які мають менше 20 дійсних членів.
  6.5. Вищі навчальні заклади, в яких навчаються менше ніж 500 студентів денної форми навчання та аспірантів (для вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації), та денної форми навчання (для вищих навчальних закладів I-IІ рівнів акредитації) для досягнення встановленої квоти можуть об’єднуватись у блоки з іншими вищими навчальними закладами.
 7. Склад Молодіжної громадської ради формується на засіданні шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Молодіжної громадської ради.
  Строк повноважень складу Молодіжної громадської ради – 2 роки.
 8. Ініціативна група, в процесі підготовки установчих зборів представників громадськості з числа молоді міста Ірпеня, має право на допомогу від міськради в організації та забезпеченні необхідним технічним оснащенням та приміщенням.
  На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Молодіжної громадської ради.
  Відомості про склад Молодіжної громадської ради міськрада оприлюднює на офіційному веб-сайті міськраді та в інший прийнятний спосіб.
 9. Молодіжна громадська рада підписує Меморандум з міським головою щодо умов співпраці, прав та обов’язків сторін.
 10. Членство в Молодіжній громадській раді та її робочих органах припиняється на підставі рішення Молодіжної громадської ради у разі:
  10.1. Систематичної відсутності члена Молодіжної громадської ради на її засіданнях без поважних причин (три рази і більше).
  10.2. Ліквідація юридичної особи, представника якого обрано до складу Молодіжної громадської ради.
  10.3. Неможливості члена Молодіжної громадської ради брати участь у роботі Молодіжної громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена Молодіжної громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним.
  10.4. Подання членом Молодіжної громадської ради відповідної заяви про добровільний вихід зі складу ради.
  10.5. Досягнення членом Молодіжної громадської ради 35-річного віку.
 11. Члени Молодіжної громадської ради мають право:
  11.1. Брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Молодіжної громадської ради, вносити свої пропозиції та зауваження.
  11.2. Брати участь у голосуванні на засіданнях Молодіжної громадської ради.
  11.3. Брати участь в одному з комітетів з правом голосу.
  11.4. За бажанням бути присутніми на засіданні інших комітетів, висловлювати свою думку, але без права голосу.
  11.5. Інформувати Молодіжну громадську раду про свою діяльність.
  11.6. Пропонувати питання до порядку денного засідання Молодіжної громадської ради.
  11.7. Бути обраним до керівних органів Молодіжної громадської ради.
  11.8. Бути членом постійних комісії, експертних груп та інших робочих органів Молодіжної громадської ради, тощо.
  11.9. Ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Молодіжної громадської ради та її робочих органів.
 12. Молодіжну громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на установчих зборах шляхом рейтингового голосування.
  Голова Молодіжної громадської ради має заступника, котрий обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.
  Кандидат на посаду голови Молодіжної громадської ради не може бути посадовою особою органу місцевого самоврядування.
  Повноваження голови Молодіжної громадської ради можуть бути припинені за рішенням Молодіжної громадської ради у разі припинення його членства у раді з підстав, передбачених пунктом 10 цього Положення, а також у разі невиконання або неналежного виконання обов’язків голови, передбачених цим Положенням.
  Розгляд питання щодо припинення повноважень голови Молодіжної громадської ради виноситься на Молодіжну громадську раду за ініціативою не менш ніж однієї третини членів ради.
 13. Голова Молодіжної громадської ради:
  13.1. Організовує діяльність Молодіжної громадської ради.
  13.2. Скликає та організовує підготовку та проведення її засідань.
  13.3. Підписує документи від імені Молодіжної громадської ради на бланку ради.
  13.4. Представляє Молодіжну громадську раду у відносинах з місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.
  У разі відсутності голови, його повноваження виконує заступник голови Молодіжної громадської ради.
 14. Молодіжна громадська рада працює відповідно до затверджених планів. Для забезпечення власної діяльності утворює секретаріат Молодіжної громадської ради. До складу секретаріату входять відповідальний секретар та секретар. На відповідального секретаря покладаються функції контролю за виконанням рішень Молодіжної громадської ради, її робочих органів та організації її діяльності, а саме:
  - порядок проходження документів та термін її виконання;
  - контроль за виконанням рішень постійних та тимчасових робочих органів.
  На секретаря покладаються інформативні функції, взаємозв’язок з інститутами громадянського суспільства, протокольне забезпечення діяльності Молодіжної громадської ради та її робочих органів.
 15. Основною формою роботи Молодіжної громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Молодіжної громадської ради можуть скликатися головою або за ініціативою третини від загального складу її членів.
  Засідання Молодіжної громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.
  У разів неможливості члена Молодіжної громадської ради бути присутнім на її засіданні з поважних причин, на засіданні може бути присутній його представник за письмовим дорученням, де зазначається причина відсутності члена Молодіжної громадської ради. У такому випадку представник члена Молодіжної громадської ради не має права голосу.
  Засідання Молодіжної громадської ради проводяться відкрито.
  У засіданнях Молодіжної громадської ради може брати участь, з правом дорадчого голосу, уповноважений представник міськради.
  За запрошенням голови Молодіжної громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи без права голосу.
 16. Рішення Молодіжної громадської ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
  Рішення Молодіжної громадської ради оформляється протоколом.
  Рішення Молодіжної громадської ради мають рекомендаційний характер для розгляду міськрадою.
 17. Молодіжна громадська рада інформує міськраду та громадськість про свою роботу шляхом розміщення у рубриці «Молодіжна громадська рада» на офіційному веб-сайті міської ради чи оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про роботу.
 18. Молодіжна громадська рада має бланк із своїм найменуванням, який затверджується на засіданні ради.

 

Перший заступник міського голови                                 М.М. Головкевич