Sunday, 4 June 2023 |

 Додаток

до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради

від 09 лютого 2016р. № 34

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради

Розділ I

Загальні положення

 • Громадська рада при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради (далі - Громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі Громадськості у вирішенні питань місцевого значення у межах Конституції та законів України при прийнятті рішень, що належать до відання місцевого самоврядування, здійснення Громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з Громадськістю, врахування Громадської думки під час формування та реалізації державної політики.
 • У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями органів місцевого самоврядування, Статутом територіальної громади м. Ірпеня та цим Положенням розробленим на основі Типового Положення про Громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у м. Києві та м. Севастополі державній адміністрації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. №996 «Про забезпечення участі Громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та Регламентом Громадської ради.

Положення про Громадську раду розробляється Громадською радою, схвалюється на засіданні Громадської ради та затверджується виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, при якому її утворено.

Положення про Громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Ірпінської міської ради протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Розроблення та затвердження змін до Положення про Громадську раду здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення про Громадську раду.

 • Основними завданнями Громадської ради є:
 • створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
 • здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • сприяння врахуванню органом виконавчої влади та місцевого самоврядування громадської думки під час формування та реалізації питань місцевого самоврядування у процесі підготовки та організації виконання рішень виконавчого комітету;
 • інші завдання в межах повноважень Громадської ради, що не перечать чинному законодавству.
 • Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає на розгляд виконавчому комітету Ірпінської міської ради пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом, врахування їх результатів;

2) готує та подає виконавчому комітету Ірпінської міської ради пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає виконавчому комітету Ірпінської міської ради обов'язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких виконавчий комітет Ірпінської міської ради проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи виконавчого комітету Ірпінської міської ради;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності виконавчого комітету Ірпінської міської ради та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє виконавчий комітет Ірпінської міської ради;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням виконавчим комітетом Ірпінської міської ради пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка перебуває у володінні виконавчого комітету Ірпінської міської ради, а також дотриманням виконавчим комітетом Ірпінської міської ради нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Ірпінської міської ради, у засобах масової інформації, що підпорядковані органам місцевої влади та в інший прийнятий спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає виконавчому комітету Ірпінської міської ради інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці міста;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

 • Громадська рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від виконавчого комітету та інших виконавчих органів Ірпінської міської ради інформацію, необхідну для своєї роботи;

2) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо), відповідно до напрямів роботи Громадської ради;

3) залучати до роботи Громадської ради представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій, вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

4) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

5) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

6) отримувати від виконавчого комітету Ірпінської міської ради проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій.

Розділ IІ

Порядок формування та дострокове припинення повноважень Громадської ради

 • До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ (далі — інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.
 • Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.
 • До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.
 • Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.
 • Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами.
 • Строк повноважень складу Громадської ради – два роки.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в Громадській раді є індивідуальним.

 • Для формування складу Громадської ради виконавчий комітет Ірпінської міської ради не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі - ініціативна група).
 • Якщо при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради вже утворена Громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи виконавчий комітет Ірпінської міської ради затверджує з урахуванням пропозицій Громадської ради.

 • До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять делеговані члени діючої Громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), включаються представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які не представлені у складі діючої Громадської ради, представники виконавчого комітету Ірпінської міської ради, при якому утворюється Громадська рада.

Персональний склад ініціативної групи виконавчий комітет Ірпінської міської ради оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів виконавчий комітет Ірпінської міської ради в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з нею повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

 • Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

 • рішення, прийняте у порядку встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;
 • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;
 • копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
 • інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;
 • інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства виконавчому комітету Ірпінської міської ради письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);
 • відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

 • У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

 • Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:
 • невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Положення;
 • не усунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим Положенням, у строк, визначений останнім абзацом пункту 2.10;
 • невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленими пунктами 2.1-2.4 цього Положення;
 • недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;
 • відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;
 • перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів про що виконавчий комітет Ірпінської міської ради повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

 • Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад Громадської ради.
 • Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається до виконавчого комітету Ірпінської міської ради.

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та у засобах масової інформації, що йому підпорядковані та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

 • Виконавчий комітет Ірпінської міської ради на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.
 • Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється у разі:
 • коли засідання Громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;
 • невиконання Громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;
 • прийняття відповідного рішення на її засіданні;
 • реорганізація або ліквідація виконавчого комітету Ірпінської міської ради.

Рішення про припинення діяльності Громадської ради оформляється розпорядженням виконавчого комітету Ірпінської міської ради.

У разі припинення діяльності Громадської ради з підстав, передбачених підпунктами другим – четвертим цього пункту, виконавчий комітет Ірпінської міської ради утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пунктів 2.7-2.9 цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Громадської ради.

Розділ IІІ

Права та обов’язки членів громадської ради та порядок припинення членства у раді

 • Члени Громадської ради мають право:
 • брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради та її постійних та тимчасових робочих комісіях, вносити свої пропозиції;
 • брати участь у голосуванні на засіданнях Громадської ради;
 • бути членом постійних комісій (не більше однієї одночасно);
 • брати участь у роботі будь-якого постійного чи тимчасової робочої комісії, членом якої він не являється з правом дорадчого голосу;
 • інформувати Громадську раду про свою діяльність в порядку, визначеному Положенням та Регламентом Громадської ради;
 • пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради в порядку, визначеному Положенням та Регламентом Громадської ради;
 • ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради, її постійних та тимчасових робочих комісій;
 • оперативно отримувати поточну інформацію про діяльність Громадської ради від її керівництва та постійних та тимчасових робочих комісій;
 • здійснювати підготовку зауважень, експертних висновків, експертних пропозицій, аналітичних обзорів, пояснювальних записок, експертно-аналітичних та юридичних обґрунтувань тощо до засідань Громадської ради, її постійних та тимчасових робочих комісій.
 • Члени Громадської ради зобов’язані:
 • бути присутніми на всіх засіданнях Громадської ради та її постійних комісіях, членами яких вони є;
 • брати участь у роботі Громадської ради та її постійних та тимчасових робочих комісій, членами яких вони є;
 • у термін семи календарних днів, з дня затвердження постійних комісій Громадської ради, подати до Громадської ради відповідну письмову заяву щодо його включення до складу одного з постійних комісій Громадської ради (зобов’язання не відноситься до голови, першого заступника, заступників та секретаря Громадської ради);
 • дотримуватися вимог Положення, Регламенту Громадської ради, регламентів проведення засідань Громадської ради, її постійних та тимчасових робочих комісій, членами яких вони є;
 • надати до Громадської ради для здійснення інформаційних заходів свої електронні адреси, номери телефонів, тощо;
 • сумлінно виконувати рішення Громадської ради та її керівних органів;
 • проявляти взаємоповагу, коректність, дотримуватися етичних та моральних норм.
 • У разі наявності поважної причини, яка унеможливлює участь члена Громадської ради в засіданні Громадської ради чи постійної комісії, членом якого він є, така особа зобов’язана завчасно (не пізніше ніж за добу до засідання) проінформувати секретаря Громадської ради чи секретаря постійної комісій про не можливість своєї особистої участі в засіданні з зазначенням поважних причин та наданням у подальшому копій документів, які підтверджують наявність поважних причин.
 • За відсутності інформації у відповідного секретаря про неможливість свої особистої участі в засіданні Громадської ради чи постійної комісії, член Громадської ради вважається відсутнім на засіданні Громадської ради чи постійних комісій без поважних причин.
 • Члени Громадської ради або її постійної комісії не можуть виступати від імені Громадської ради або постійної комісії чи тимчасової робочої комісії створеного при Громадській раді, не отримавши на це відповідних письмових повноважень.
 • Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:
 • невиконання членом Громадської ради у встановлений термін зобов’язання, передбаченого абзацом третім пунктом другим розділу ІІІ цього положення;
 • систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях та засіданнях постійних та тимчасових робочих комісій Громадської ради, членом якого він є, два рази підряд без поважних причин;
 • надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;
 • скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;
 • неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я, визнання його у судовому порядку недієздатним, або обмежено дієздатним;
 • некоректної чи неетичної поведінки члена Громадської ради по відношенню до інших членів та дискредитації Громадської ради в цілому після одного офіційного попередження головою за ініціативою 25% від присутніх за висновком регламентного комітету;
 • подання членом Громадської ради відповідної заяви;
 • обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;
 • набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради;
 • смерті члена Громадської ради.

Зміни у складі Громадської ради затверджуються рішенням виконавчого комітету Ірпінської міської ради на підставі протоколу засідання Громадської ради. Виконавчий комітет Ірпінської міської ради оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

 • Членство в Громадській раді є індивідуальним, передоручення права голосу члена Громадської ради не допускається.
 • У разі припинення членства у Громадській раді будь-якого з її членів, кворум Громадської ради визначається від кількості дійсних членів Громадської ради, що залишилися.
 • Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений виконавчий комітет Ірпінської міської ради.

Розділ ІV

Керівні та робочі органи громадської ради

 • Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.
 • Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну Громадську раду.
 • Голова Громадської ради має трьох заступників, які обираються з числа членів Громадської ради шляхом рейтингового голосування.
 • Повноваження голови Громадської ради припиняються за рішенням Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри Громадською радою, а також у випадках, передбачених Положенням про Громадську раду.
 • У разі припинення повноважень голови Громадської ради до обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням Громадської ради заступник голови Громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.
 • Голова Громадської ради:
 • організовує діяльність Громадської ради;
 • організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;
 • підписує документи від імені Громадської ради;
 • представляє Громадську раду   у   відносинах   з   Кабінетом Міністрів України, виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, громадянами тощо;
 • може брати участь у засіданнях виконавчого комітету Ірпінської міської ради.
 • У разі відсутності голови Громадської ради або неможливості виконувати ним свої обов’язки, його повноваження виконує один із заступників голови Громадської ради.
 • З метою організаційного, інформаційного забезпечення діяльності Громадської ради утворюється постійно діючий робочий орган – секретаріат Громадської ради (далі – секретаріат) у складі секретаря Громадської ради, членів Громадської ради та інших осіб.
 • Керівництво діяльністю секретаріату здійснює секретар Громадської ради.
 • Секретар Громадської ради обирається Громадською радою на її засіданні.
 • За заявою Громадської ради Ірпінський міський голова може покласти здійснення функцій секретаря Громадської ради на представника виконавчого комітету Ірпінської міської ради.
 • Для вирішення організаційних питань діяльності Громадської ради формується правління Громадської ради.
 • До складу правління за посадами входять: голова Громадської ради, перший заступник голови Громадської ради, заступники голови Громадської ради, секретар Громадської ради та голови постійних робочих комісій Громадської ради.
 • Правління Громадської ради діє в період між засіданнями Громадської ради та має право приймати рішення з усіх питань, що не належать до повноважень Громадської ради.
 • Засідання Правління Громадської ради проводяться за необхідністю та скликаються головою Громадської ради чи на вимогу не менше однієї третьої Правління.
 • Рішення Правління Громадської ради приймається відкритим голосування простою більшістю голосів її членів, які присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
 • Постійні та тимчасові робочі комісії Громадської ради формуються відповідно до напрямів діяльності виконавчого комітету Ірпінської міської ради.
 • Мінімальна кількість членів Громадської ради, яка може ініціювати створення постійної комісії Громадської ради визначається рішенням Громадської ради чи Регламентом Громадської ради.
 • За наявності визначеної кількості заяв від членів Громадської ради про своє бажання приймати участь у роботі відповідного постійного робочого органу (окрім секретаріату), вони проводять організаційне засідання, на якому обирають кандидатів на посади голови, заступника голови, та секретаря відповідної постійної комісії шляхом рейтингового голосування.
 • Протокол організаційного засідання на план роботи відповідної постійної комісії передається для затвердження на засіданні Громадської ради.
 • Перелік, назви постійних та тимчасових робочих комісій, голова, заступники голови, секретар та персональний склад постійних та тимчасових робочих комісій затверджуються рішенням Громадської ради у спосіб, визначений Громадською радою.
 • Повноваження, предмет діяльності та напрями роботи першого заступника, заступників голови Громадської ради, правління, секретаря, секретаріату, постійних та тимчасових робочих комісій Громадської ради, визначаються Регламентом Громадської ради та рішеннями Громадської ради.
 • Голова, заступники голови, голови постійних комісій Громадської ради можуть бути присутні на засіданнях виконавчого комітету Ірпінської міської ради та на засіданнях постійних комісій міської ради з правом виступу.

Розділ V

Організаційні засади діяльності Громадської ради

 • Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради, Ірпінського міського голови або однієї третини загального складу її членів.
 • Повідомлення про скликання засідань Громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Ірпінської міської ради.
 • Засідання Громадської ради є правоможними, якщо на ньому присутні більше половини її членів від загального складу.
 • Засідання Громадської ради проводяться відкрито.
 • Член Громадської ради, який має намір запропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради, зобов’язаний не менше як за 10 днів до проведення засідання Громадської ради зареєструвати у секретаря Громадської ради назву запропонованого питання порядку денного, надати текст проекту рішення з питання запропонованого до порядку денного.
 • У засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу Ірпінський міський голова, його заступник або інший уповноважений представник виконавчого комітету Ірпінської міської ради.
 • За запрошенням голови чи правління Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.
 • Діяльність Громадської ради протягом звітного періоду може здійснюватися на основі Регламенту, що приймається більшістю голосів на засіданні Громадської ради та затверджується головою Громадської ради.

Регламент може описувати структуру Громадської ради, процедури прийняття рішень, взаємовідносин із органами виконавчої влади, перелік затверджених постійних комісій та організацію їх діяльності, порядок формування експертних груп, ініціювання та проведення Громадських слухань, експертизи діяльності органів виконавчої влади, висвітлення діяльності Громадської ради у засобах масової інформації тощо.

 • Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
 • Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, оформляються протоколами, що підписуються головою та секретарем.

Рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості, шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Ірпінської міської ради та в інший прийнятний спосіб.

Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

 • На засіданні Громадської ради, яке проводиться за участю представників виконавчого комітету Ірпінської міської ради в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Річний план роботи Громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Ірпінської міської ради та в інший прийнятний спосіб.

Розділ VІ

Інформування про діяльність Громадської ради, матеріально-технічне забезпечення Громадської ради

 • Установчі документи, склад Громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Громадської ради в обов’язковому порядку виконавчим комітетом Ірпінської міської ради розміщуються на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Ірпінської міської ради в рубриці «Громадська рада».
 • Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи Громадської ради та проведення її засідань здійснює виконавчий комітет Ірпінської міської ради.
 • Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.
 • Члени Громадської ради для виконання своїх обов’язків забезпечуються відповідними посвідченнями встановленого зразка, яке затверджується рішенням Громадської ради та підписується Ірпінським міським головою або його заступником за напрямом.

Нумерація посвідчень здійснюється відповідно до нумерації у рішенні міськвиконкому про затвердження персонального складу Громадської ради.

Посвідчення діє на термін повноважень Громадської ради, що зазначається у посвідченні.

У разі припинення членства посвідчення підлягає здачі секретарю Громадської ради.

 • Офіційні звернення, листи, повідомлення, інші документи Громадської ради оформлюються на бланку Громадської ради та підписуються головою Громадської ради чи особою, яка виконує обов’язки голови Громадської ради.

Керуючий справами                                                      К.Ю. Карєв