Sunday, 4 June 2023 |

 

Додаток 1

 

до розпорядження міського голови

 

№ 290 від 23.12. 2015р.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про Громадську раду

 

учасників Антитерористичної операції

 

при Ірпінському міському голові

 

 

 

 1. Загальні положення.
 2. 1.Громадська рада учасників Антитерористичної операціїпри Ірпінському міському голові (далі – Громадська рада) є діючим на громадських засадах колегіальним виборним дорадчо-консультативним органом, яка діє при Ірпінському міському голові та утвореною для забезпечення участі громадян у вирішенні проблемних питань, соціальної підтримки, адаптації військовослужбовців, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, вшанування пам’яті загиблих та військово-патріотичного виховання молоді в межах чинного законодавства.
 3. 2.Громадська рада у своїй діяльності керується Конституцією України, актами та указами Президента України і Кабінету Міністрів України, постановами КМУ, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України та нормативно-правовими актами, розпорядженнями Ірпінського міського голови, рішеннями виконавчого комітету та міської ради, а також цим Положенням.
 4. 3.Метою діяльності Ради є підтримка учасників антитерористичної операції та їх сімей, налагодження ефективної взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у підтримці учасників антитерористичної операції та їх сімей.
 5. 4.Громадська рада у своїй роботі взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, різними громадськими організаціями учасників Антитерористичної операції, ветеранів війни, інвалідів, жертв нацистських переслідувань, праці, правоохоронних органів, військової служби, служби цивільного захисту та ін.
 6. 5.Положення про Громадську раду схвалюється на її засіданні та затверджується розпорядженням міського голови.

 

Зміни та доповнення до Положення про Громадську раду обговорюються та ухвалюються на засіданні Громадської ради, після чого затверджується розпорядженням міського голови.

 

 

 

2. Завдання та права Громадської ради.

 

 1. Сфера повноважень Громадської ради розповсюджується на територію м.Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське.

 

 

 

 1. Завданнями Громадської ради є:
 2. 2.1.Взаємодіяти, працювати та координувати діяльності учасників Антитерористичної операції, громадських організації, волонтерів щодо організації вирішення та надання допомоги військовослужбовцям, демобілізованим військовослужбовцям, пораненим, іншим особам, які постраждали внаслідок бойових дій, сім’ям зазначених осіб та інших питань.
 3. 2.2.Забезпечення взаємодії учасників антитерористичної операції та громадських організацій з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
 4. 2.3.Ведення загального обліку волонтерських, благодійних та громадських організацій Київської області, які надають допомогу учасникам антитерористичної операції та їх сім'ям.
 5. 2.4.Надання пропозицій органам державної влади стосовно надання пільг і допомоги, соціальної підтримки та реабілітації тим учасникам АТО та їх родинам, які, внаслідок об'єктивних причин, ще не отримали офіційного підтвердження свого статусу.
 6. 2.5.Зростання довіри до міської влади та громадських організацій, які займаються допомогою учасникам АТО та членам їх сімей.
 7. 2.6.Формування позитивного ставлення до військовослужбовців та членів їх сімей.
 8. 2.7.Розробляє пропозиції до проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у підтримці учасників Антитерористичної операції та їх сімей.
 9. 2.8.Узагальнює та подає міському голові пропозиції та зауваження щодо вирішення питань, пов’язаних з організацією та наданням допомоги учасникам Антитерористичної операції, військовослужбовцям, демобілізованим військовослужбовцям, пораненим, іншим особам, які постраждали внаслідок бойових дій у зоні проведення АТО, сім’ям зазначених осіб, та інших питань.
 10. 2.9.Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань щодо допомоги учасникам антитерористичної операції.

 

 

 

 1. 3.Рада має право:
 2. 3.1.Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи тощо).
 3. 3.2.Залучати до роботи Ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою).
 4. 3.3.Організовувати і проводити семінари, конференції, засідання, форуми, наради, зустрічі, семінари з питань, що належать до її компетенції.
 5. 3.4.Отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, підприємств, установ та організацій інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань в межах чинного законодавства.
 6. 3.5.Подавати міському голові пропозиції з питань, що належать до її компетенції.
 7. 3.6.Запрошувати на засідання ради представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
 8. 3.7.Вносити пропозиції до проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету, делегувати представників для виступу на засіданнях міської ради та її виконавчого комітету з питань, які відносяться до компетенції.
 9. 3.8.Розглядати на своїх засіданнях питання про включення до складу Ради, а також виключення та вносити відповідні пропозиції міському голові.
 10. 3.9.Рішення Ради носять рекомендаційний характер і враховуються міським головою при прийнятті рішень, що стосуються учасників Антитерористичної операції та членів їх сімей.

 

 

 

 1. Членство у Громадській раді.
 2. 1.Персональний та кількісний склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Ради та подали відповідне подання у довільній формі до голови Громадської ради.

 

До складу Громадської ради можуть входити особи з числа учасників Антитерористичної операції, членів їх сімей та волонтери, не зважаючи на їх приналежність до громадської організації, спілки, асоціації учасників Антитерористичної операції та затверджується розпорядженням міського голови на підставі протоколу установчих зборів.

 

 1. 2.До складу Громадської ради входять: голова, заступник голови, секретар та члени Ради.
 2. 3.Строк повноважень складу Громадської ради – два роки.
 3. 4.Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

 

- систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

 

- неможливості члена Громадської ради брати участь у її роботі за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

 

- добровільне подання членом Громадської ради відповідної заяви.

 

 1. 5.Члени Громадської ради беруть участь у її роботі на громадських засадах. Членство в Громадській раді не є підставою для обмеження іншої діяльності осіб, що входять до її складу, та не може використовуватися для створення переваг чи складностей для організацій, члени яких представлені в Громадській раді.
 2. 6.Керівництво Громадською радою здійснюється головою, який обирається з числа членів Громадської ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

 

Посада Голови переглядається раз на рік.

 

Повноваження Голови Громадської ради може бути припинено достроково за рішенням Громадської ради на основі його заяви, у разі припинення його членства в раді, а також при виникненні інших підстав, пов’язаних із неможливістю виконувати ним ці обов’язки (настання кримінальної відповідальності, стану здоров’я тощо).

 

Питання про дострокове переобрання Голови Громадської ради може бути винесено на розгляд Громадської ради за ініціативи третини її членів. У цьому разі Голова Громадської ради може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин членів Громадської ради.

 

 1. 7.Голова Громадської ради має заступника, який обирається з числа членів Громадської ради на її засіданні шляхом рейтингового голосування.
 2. 8. Голова Ради:

 

- є членом виконавчого комітету Ірпінської міської ради та радником міського голови з вирішення питань учасників Антитерористичної операції;

 

- організовує діяльність Ради;

 

- скликає та організовує підготовку та проведення його засідань;

 

- підписує документи від імені Ради;

 

- представляє Раду у відносинах з міським головою, виконавчим комітетом, міською радою, об'єднаннями громадян, засобами масової інформації та інше.

 

У разі відсутності голови Ради або неможливості виконувати ним свої обов'язки з поважних причин, його повноваження виконує заступник чи уповноважений ним член Ради, якщо за це рішення проголосувало не менше половини членів Громадської ради.

 

 1. 9.Заступник голови Ради забезпечує координацію та контроль роботи за напрямками діяльності Ради.

 

 

 

 1. Організація роботи Громадської ради.
 2. 1.Формою роботи Ради є засідання, які проводяться по необхідності, але не рідше ніж один раз на два місяці. Позачергові засідання ради можуть скликатись головою Ради або за ініціативою однієї третини загального складу її членів, головою ради.

 

Про засідання Ради має бути повідомлено не пізніше ніж за три дні до його проведення, але у випадку негайного вирішення питання має бути повідомлено не пізніше ніж за один день до його проведення.

 

 1. 2.Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.
 2. 3.Засідання Громадської ради проводе Голова Громадської ради.
 3. 4.Засідання Ради проводяться відкрито.
 4. 5.За запрошенням голови Ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.
 5. 6.Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
 6. 7.Рішення ради оформлюється протоколом, який підписується головою Ради та секретарем.
 7. 8.Дата, час та місце проведення наступного засідання та орієнтовний перелік питань, що мають розглядатися на ньому, визначаються перед закриттям засідання Ради. Про можливі зміни та доповнення члени Громадської ради повідомляються в робочому порядку.
 8. 9.Протоколи засідань ради зберігаються у відділі організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Ірпінської міської ради у встановленому порядку.
 9. 10.Рішення ради мають рекомендаційний характер і подаються для розгляду міському голові.
 10. 11.Громадська рада може мати бланк із своїм найменуванням.
 11. 12. Про роботу Ради розміщується інформація на офіційному веб-сайті Ірпінської міської ради, на сторінках соціальних мереж створених Громадською Ради або утвореному Радою сайті, в інший прийнятний спосіб шляхом розміщення установчих документів, планів роботи, протоколів засідань, щорічних звітів про свою роботу, інформації про керівний склад та прийняті рішення.
 12. 13.Інформаційне та організаційно-технічне забезпечення діяльності Громадської ради здійснює секретар Громадської ради.
 13. 14.Матеріально-технічні аспекти забезпечуються за рахунок виконавчого комітету Ірпінської міської ради по можливості.

 

 

 

Керуючий справами                                                                        К.Ю. Карєв