Неділя, 4 червня 2023 |

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови

No81 від 14.09.2022 р.

ПОЛОЖЕННЯ про Ірпінську молодіжну раду при Ірпінському міському голові 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Ірпінського міського голови

Карплюка В.А.

від  26 березня 2018 р. №71 

ПОЛОЖЕННЯ про Ірпінську молодіжну громадську раду при Ірпінському міському голові

1. Ірпінська молодіжна громадська рада при Ірпінському міському голові (далі — молодіжна громадська рада) є тимчасовим  консультативно-дорадчим органом, утвореним  для сприяння участі молоді міста Ірпеня у формуванні  та реалізації державної політики, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю.

2. У своїй діяльності молодіжна громадська рада керується  Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів  України,  а  також даним Положенням  про молодіжну громадську   раду, розробленим на основі Типового положення про громадську раду.

Положення про молодіжну громадську раду розробляється молодіжною громадською радою та  затверджується Ірпінським міським головою (далі  -  органом виконавчої влади).

Положення  про молодіжну громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

3. Основними завданнями громадської ради є:

  • сприяння реалізації молоддю міста Ірпеня  конституційного  права  на участь в управлінні державними справами;
  • здійснює громадський контроль за врахуванням органом виконавчої влади пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та  відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

 2) здійснення громадського контролю за діяльністю органу виконавчої влади;  

3) участь у формуванні та реалізації державної молодіжної політики органом виконавчої влади. 

4. Молодіжна громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:  

1)  готує та подає органу виконавчої влади пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом; 

2)  подає органу виконавчої влади пропозиції з питань щодо яких орган виконавчої влади проводить консультації з громадськістю, а також щодо   підготовки  проектів  нормативно-правових  актів  з  питань формування  та  реалізації державної молодіжної політики в усіх сферах  життєдіяльності суспільства, удосконалення роботи органу виконавчої влади; 

3)  проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності органу виконавчої влади та громадську  антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та  проектів нормативно-правових актів, які розробляє орган виконавчої влади;

  • інформує орган виконавчої влади про пропозиції інститутів  громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення для реалізації державної молодіжної політики;
  • організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань реалізації державної молодіжної політики та розвитку міста Ірпеня;

7)  готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Молодіжна громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, відділи, комісії, ініціативні та експертні групи тощо).

2) організовувати і проводити заходи культурного, наукового, освітнього, розважального, спортивного, патріотичного та інших спрямувань.

3) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування установ та організацій міста Ірпеня інформацію, необхідну для забезпечення діяльності молодіжної громадської ради.

5) отримувати від органу виконавчої влади проекти нормативно-правових актів з питань,  що  потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний термін після початку таких консультацій.

6) має право делегувати представників для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться органом виконавчої влади та її структурними підрозділами.

Голова молодіжної громадської ради (уповноважений представник) є членом органу виконавчого комітету.

7) подавати до органу виконавчої влади пропозиції щодо заохочення представників молодіжної громадської ради та активної молоді за їх внесок у реалізацію та захист прав і свобод молоді міста Ірпеня, розвиток громадянського суспільства.

8) члени молодіжної громадської ради мають право доступу в  установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган виконавчої влади.

6. До складу молодіжної громадської ради можуть бути обрані представники, віком від 18 до 35 років, громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних  спілок  та їх об’єднань, асоціацій, організацій  роботодавців  та  їх  об’єднань,  недержавних засобів масової  інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які  зареєстровані  в установленому порядку і провадять діяльність на території України та громадські діячі, активісти, які працюють індивідуально.  До складу молодіжної громадської ради при органі виконавчої влади можуть бути обрані представники  інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю молодіжної громадської ради,  та мають пропозиції щодо покращення благоустрою або соціально-економічного стану міста Ірпеня. До складу молодіжної громадської ради можуть бути обрані громадські діячі, активісти, віком від 18 до 35 років, які представляють особисті інтереси, а не інститути громадського суспільства, за умови, що їх діяльність може сприяти виконанню покладених на молодіжну громадську раду завдань. До складу молодіжної громадської ради можуть входити волонтери віком до 18 років на засадах співпраці, які сприяють реалізації завдань та проектів молодіжної громадської ради. Будь-який член відділу волонтерів користується правом бути обраним на посаду голови відділу волонтерів маючи менше 18-ти років. До складу молодіжної громадської ради можуть входити партнери на засадах співпраці, які сприяють реалізації завдань та проектів молодіжної громадської ради.До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів  громадянського суспільства, які є народними депутатами України,  депутатами  Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих  рад.

7. Склад молодіжної громадської ради формується  на установчих зборах шляхом  рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури  яких  внесені  інститутами громадянського  суспільства.   Термін повноважень складу  молодіжної громадської ради - два роки. Членство в молодіжній громадській раді є індивідуальним.  

8. Ірпінська молодіжна громадська рада має структуру:

1) голова;

2) заступник з питань регіонального розвитку;

3) заступник з питань освіти і науки;

4) заступник з питань культури та спорту;

5)заступник з питань зовнішніх зв’язків;

6) секретар;

7) члени молодіжної громадської ради.

9. Членство в молодіжній громадській раді автоматично припиняється на підставі рішення громадської ради, у разі:

1) систематичної відсутності члена молодіжної громадської ради на засіданнях без поважних причин (три рази і більше).

2) надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства  за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими  документами,  про  відкликання  свого представника та припинення його членства в молодіжній громадській раді;  

3) скасування державної  реєстрації   інституту   громадянського суспільства, представника якого обрано до складу молодіжної громадської ради;

4) неможливості члена молодіжної громадської ради брати участь у роботі молодіжної громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена молодіжної громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним.

5) подання членом молодіжної громадської ради відповідної заяви про добровільний вихід зі складу ради.

6) досягнення членом молодіжної громадської ради 35-ти років.

7) набрання  законної сили обвинувальним вироком щодо члена молодіжної громадської ради;  8) смерті  члена молодіжної громадської ради. 9) обрання  члена  громадської  ради народним депутатом України, депутатом  Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад.

10) порушення членом молодіжної громадської ради морального кодексу честі (Додаток 1).

Зміни  у  складі молодіжної громадської  ради  затверджуються  рішенням органу  на  підставі  протоколу  засідання молодіжної громадської ради. Орган  виконавчої влади оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

10. Входження до складу молодіжної громадської ради здійснюється шляхом розгляду заяви кандидата на вступ на чергових зборах молодіжної громадської ради більшістю голосів присутніх дійсних членів ради.

11. Склад молодіжної ради не перевищує кількість 25 осіб.

12. Дострокове  припинення  діяльності молодіжної громадської  ради здійснюється у разі:

1) коли засідання молодіжної громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;  

2) невиконання  молодіжної громадською   радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;  

3) прийняття відповідного рішення на її засіданні;  

4) реорганізації або ліквідації органу виконавчої влади.

Рішення про припинення діяльності  молодіжної громадської   ради оформлюється відповідним актом органу.  У разі припинення  діяльності молодіжної громадської ради за підстав, передбачених  абзацами  другим  -  четвертим  цього  пункту, орган утворює  протягом 15 календарних днів ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу молодіжної громадської ради. 

13. Молодіжну громадську  раду  очолює голова, який обирається з числа членів   ради   на   її   першому  засіданні  шляхом  рейтингового голосування.  Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну  громадську раду. Голова молодіжної громадської  ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.  Повноваження голови молодіжної громадської ради припиняються за рішенням молодіжної громадської  ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри молодіжною громадською радою,  а також у випадках, передбачених Положенням про молодіжну громадську раду.  У  разі припинення повноважень  голови молодіжної громадської ради до обрання  нового  голови його обов’язки виконує визначений рішенням молодіжної громадської  ради  заступник голови молодіжної громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням. 

14. Голова молодіжної громадської ради: 

1) організовує діяльність молодіжної громадської ради;  

2) організовує  підготовку і проведення її засідань, головує під час  їх  проведення; 

3) підписує документи від імені молодіжної громадської ради;  

4) представляє громадську раду у відносинах з місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

5) бере участь у засіданнях колегії органу виконавчої влади.

15. За заявою молодіжної громадської ради керівник органу виконавчої влади може покласти здійснення функцій  секретаря молодіжної громадської  ради  на представника органу виконавчої влади. 

16. Основною формою роботи молодіжної громадської ради є засідання,  що проводяться у разі потреби,  але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання молодіжної громадської ради  можуть  скликатися за ініціативою голови молодіжної громадської ради, керівника органу виконавчої влади або однієї третини  загального  складу її членів.  Повідомлення  про скликання засідань молодіжної громадської ради, у тому числі  позачергових,  доводяться  до  відома  кожного  її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному  веб-сайті  органу виконавчої влади.   Засідання молодіжної громадської ради є правомірним, якщо на ньому присутні  не  менш  як  половина  її членів від загального складу.  Засідання молодіжної громадської ради проводяться відкрито.  У  засіданнях молодіжної громадської  ради  може  брати участь з правом дорадчого голосу керівник  органу виконавчої влади, його  заступник або інший уповноважений  представник  органу виконавчої влади. 

17. Рішення молодіжної громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів  її  членів,  присутніх  на засіданні. У разі  рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.  Рішення молодіжної громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду органом виконавчої влади.  Рішення органу виконавчої влади, прийняте за результатами розгляду пропозицій молодіжної громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після  його прийняття  в  обов'язковому порядку доводиться до відома членів молодіжної громадської ради та  громадськості  шляхом  його  оприлюднення  на офіційному   веб-сайті   органу  та  в  інший  прийнятний  спосіб. Інформація  про  прийняте  рішення  має  містити   відомості   про врахування пропозицій молодіжної громадської ради або причини їх відхилення.  

18. Річний   звіт  оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб. 

19. Установчі  документи,  склад молодіжної громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також   інші   відомості про діяльність  молодіжної громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті органу в рубриці "Молодіжна громадська рада". 

20. Забезпечення молодіжної громадської  ради  фінансовим забезпеченням, приміщенням, засобами зв'язку,  створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює орган виконавчої влади.

20. Молодіжна громадська рада має бланк із своїм найменуванням (Додаток 2).