Понеділок, 12 квітня 2021 |

Спостережна комісія

Затверджено
рішенням виконавчого комітету
Ірпінської міської ради
від 25.10.2011 року № 249
ПОЛОЖЕННЯ 
про Спостережну комісію при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради

1. Спостережна комісія утворена виконавчим комітетом Ірпінської міської ради (далі міськвиконком) відповідно до Положення про спостережні комісії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2004р. №429 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.2010р. №1042).

2. Основні завдання спостережної комісії:
-   організувати та здійснювати громадський контроль за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарання;
-   сприяти органам і установам виконувати покарання у виправленні та ресоціалізації засуджених осіб, створювати належні умови для їх утримання, залучати до цієї діяльності громадські організації, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, громадян;
-     організувати виховну роботу з особами умовно-достроково звільненими від відбування покарання та громадський контроль за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання;
-   надавати допомогу у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.

3. Спостережна комісія у своїй діяльності керуються Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк", іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

4.Відповідно до покладених завдань спостережна комісія:
а) погоджує:
-   постанови начальника кримінально-виконавчої установи закритого типу (далі - виправна колонія) щодо зміни умов утримання засуджених осіб у межах однієї виправної колонії, якщо постанови передбачають збільшення обсягу встановлених обмежень і більш суворі умови утримання;
-   подання адміністрації виправної колонії щодо переведення умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни невідбутої частини покарання більш м'яким;
в) сприяє адміністрації установ виконання покарань у:
- проведенні соціально-виховної роботи із засудженими особами, організації їх загальноосвітнього та професійно-технічного навчання;
- залученні громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян до надання допомоги у створенні належних умов для тримання засуджених осіб, їх матеріально-побутовому та медико-санітарному забезпеченні, здійсненні оздоровчо-профілактичних заходів;
- створенні додаткових робочих місць для залучення засуджених осіб до суспільно корисної праці;
- підготовці засуджених осіб до звільнення;
г) веде облік осіб, умовно-достроково звільнених від відбуванняпокарання на підставі інформації органів і установ виконання покарань, організовує громадський контроль за поведінкою таких осіб тапроведення виховних заходів за місцем їх роботи (навчання) і проживання протягом не відбутої частини покарання;
д) здійснює заходи соціального патронажу щодо осіб, звільнених від відбування покарання, сприяє розвитку мережі центрів соціальної адаптації та інших установ і організацій, діяльність яких спрямована на надання таким особам допомоги у соціальній адаптації;
є) інформує громадськість через засоби масової інформації про результати своєї роботи та про стан дотримання прав людини, захист основних свобод і законних інтересів засуджених осіб під час виконання кримінальних покарань;
ж) виконує інші функції відповідно до чинного законодавства.

5. Спостережна комісія має право:
а) доручати членам комісії:
- відвідувати установи виконання покарань, вивчати стан матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених осіб, умови їх праці та навчання, стан організації соціально-виховної роботи;
- брати участь у засіданнях комісій установ виконання покарань під час розгляду питань про внесення до суду подань щодо умовно-дострокового звільнення засуджених осіб від відбування покарання, заміни не відбутої частини покарання більш м'яким та брати участь у судових засіданнях під час розгляду таких подань;
б) висловлювати свою думку по суті клопотання про помилування, що подає засуджена особа;
в) одержувати від громадських організацій, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, органів і установ виконання покарань, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на комісії завдань;
г) проводити особистий прийом засуджених осіб, розглядати їх звернення та приймати відповідні рішення за результатами розгляду;
д) заслуховувати на своїх засіданнях питання, що належать до компетенції комісії, інформацію посадових осіб органів і установ виконання покарань, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремих громадян;
є) доручати представникам громадських організацій і трудових колективів (за їх згодою) проводити виховну роботу та здійснювати контроль за поведінкою осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, протягом невідбутої частини покарання, координувати проведення такої роботи;
ж) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників громадських організацій і трудових колективів, що здійснюють громадський контроль за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, про їх роботу (навчання) та поведінку в побуті, у разі потреби запрошувати таких осіб та заслуховувати їх інформацію;
з) вносити на розгляд органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо:
- удосконалення діяльності органів і установ виконання покарань з питань дотримання прав людини, захисту основних свобод і законних інтересів засуджених осіб;
- поліпшення на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності індивідуально-профілактичної та виховної роботи з особами, засудженими до громадських або виправних робіт, та особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання;
- удосконалення процесу підготовки до звільнення засуджених осіб;
- організації трудового та побутового влаштування осіб, звільнених від відбування покарання, сприяння їх соціальній адаптації;
- забезпечення правового і соціального захисту персоналу органів і установ виконання покарань.

6. Спостережна комісія під час здійснення своїх повноважень не має права втручатися в оперативно-службову діяльність органів і установ виконання покарань.

7. Голова, заступник голови та члени спостережної комісії, які здійснюють організацію громадського контролю за дотриманням прав людини, захистом основних свобод і законних інтересів засуджених осіб під час виконання кримінальних покарань, мають право відвідувати установи виконання покарань без спеціального дозволу.
Членам спостережної комісії на термін їх повноважень надаються перепустки для відвідування установ виконання покарань, які розташовані на території міста Ірпеня та селищ Гостомель та Коцюбинське.
На період стихійного лиха, епідемій, надзвичайного чи воєнного стану в інших передбачених законодавством випадках відвідування членами спостережних комісій установ виконання покарань може бути обмеженим або забороненим.

8. До складу спостережної комісії входять представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремі громадяни.
Представники громадських організацій та окремі громадяни складають не менш як половину складу комісії.

9. Членами спостережної комісії не можуть бути судді, представники органів прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, адвокати, особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість, а також особи, які раніше входили до складу спостережних комісій і повноваження яких були припинені достроково з підстав, передбачених підпунктами "г" і "д" пункту 13 цього Положення.
Члени спостережної комісії не мають права здійснювати громадський контроль щодо засуджених осіб, які тримаються в установах виконання покарань, якщо вони є близькими родичами таких осіб, а також потерпілими, свідками, захисниками або іншими особами, які беруть або брали участь у провадженні за кримінальними справами щодо засуджених осіб.

10. Голова і секретар спостережної комісії призначаються міськвиконкомом. Заступник голови комісії обирається на її засіданні.

11. Спостережна комісія утворюється строком на три роки.
Не пізніше, ніж за три місяці міськвиконком повідомляє у засобах масової інформації про припинення повноважень комісії та формування нового її складу, а також про дострокове припинення членом комісії своїх повноважень.
Підприємства, установи і організації незалежно від форми власності, які бажають включити до складу комісії своїх представників, подають до міськвиконкому відповідні пропозиції, підписані керівником підприємства, установи, або рішення керівного органу організації.
Окремі громадяни подають заяви, підписані особисто.
Міськвиконком може запропонувати увійти до складу спостережної комісії представникам підприємств, установ і організацій та окремим громадянам.
Повноваження спостережної комісії припиняються достроково міськвиконкомом якщо прийняті спостережною комісією рішення суперечать законодавству та призвели до порушення прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб або осіб, звільнених від відбування покарання. Факт такого порушення повинен бути підтверджений компетентним уповноваженим органом.
Рішення про новий склад спостережної комісії оприлюднюється протягом одного тижня після його прийняття.
Підприємствам, установам і організаціям та окремим громадянам, пропозиції яких щодо кандидатур до складу спостережної комісії були відхилені, надається вмотивоване рішення міськвиконкому.

12. Голова спостережної комісії, його заступник та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.
1. Повноваження члена спостережної комісії припиняються достроково:
а) за його заявою;
б) за зверненням громадської організації, органу виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації, що рекомендували особу до складу комісії:
в) у зв’язку з набранням законної сили обвинувачуваним вироком щодо нього;
г) у разі відмови відвідувати установи виконання покарань за дорученням спостережної комісії;
д) у разі відсутності без поважних причин на трьох засіданнях спостережної комісії.

14. Не допускається делегування членами спостережної комісії своїх повноважень іншим особам.

15. Організаційною формою роботи спостережної комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.
Засідання спостережної комісії проводяться безпосередньо в установах виконання покарань не рідше ніж один раз на квартал або на півроку.
Засідання спостережної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її складу.

16. На засідання спостережної комісії можуть бути запрошені представники громадських організацій, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, прокуратури, правоохоронних органів, засобів масової інформації та окремі громадяни.

17. Розгляд спостережною комісією матеріалів стосовно засуджених осіб здійснюється за обов'язкової присутності представника установи виконання покарань.

18. Голова спостережної комісії:
а) організовує роботу комісії, розподіляє обов'язки між її членами, надає доручення, контролює та перевіряє їх виконання;
б) забезпечує підготовку та затверджує план роботи комісії на півріччя (рік), визначає питання, які підлягають розгляду на її черговому засіданні;
в) бере участь особисто або доручає членам комісії брати участь у засіданнях комісій установ виконання покарань, які розглядають питання щодо зміни умов утримання засуджених осіб, умовно-дострокового звільнення їх від відбування покарання, заміни невідбутої частини покарання більш м'яким, та інформує про результати засідання членів спостережної комісії;
г) представляє комісію особисто або доручає своєму заступнику представляти комісію з питань, що належать до її компетенції, в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності;
д) інформує громадськість через засоби масової інформації про результати діяльності комісії не рідше ніж один раз на півроку та подає щороку до 1 березня звіт міськвиконкому.

19. Спостережна комісія приймає рішення з питань, що належать до її компетенції, відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
Рішення спостережної комісії оформляється постановою, яку підписує голова комісії.
Постанова спостережної комісії має бути розглянута відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціям незалежно від форми власності.
За результатами розгляду постанови спостережної комісії органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від форм власності зобов'язані письмово повідомити спостережну комісію про заходи, вжиті для її виконання, або обґрунтувати причини її невиконання.
Постанова спостережної комісії може бути оскаржена до міськвиконкому, або до Ірпінського міського суду.

20. Організаційно-технічне забезпечення діяльності спостережної комісії покладається на міськвиконком.
Спостережна комісія має печатку та бланк із своїм найменуванням.

21. Спостережна комісія має печатку та бланк із своїм найменуванням.

Керуючий справами                            М.Я.Радько