Неділя, 9 травня 2021 |

Новини

Одним з нагальних питань реформування Збройних Сил України є перехід до комплектування посад рядового та сержантського складу військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом. Загалом прибічники служби за контрактом найчастіше посилаються на світову тенденцію до професіоналізації армій. Нині повністю професійні армії мають понад п’ятдесят держав світу. Серед них – як високорозвинуті країни (Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія, Японія, Великобританія тощо), так і ті, що мають досить низький економічний потенціал (Індія, Пакистан, Нігерія, Філіппіни).

На жаль, протягом останніх років в Україні відбувалися зниження показників щодо стану здоров’я, морально-ділових якостей юнаків, які підлягають призову на строкову військову службу та є основним контингентом для подальшого відбору на службу за контрактом.

Саме тому можна зрозуміти сподівання на швидке вирішення цих та інших армійських проблем за рахунок повного переходу на контрактну систему комплектування рядовим і сержантським складом, організації професійно-психологічного відбору кандидатів на службу за контрактом. Зокрема, перехід на контрактну систему комплектування повинен змінити на краще ситуацію з укомплектованістю військ, забезпечити чіткішу мотивацію військовослужбовців до сумлінного виконання своїх обов’язків. Це сприятиме підвищенню рівня професіоналізму армії, докорінно змінить характер служби і атмосферу армійського життя, зміцнить військову дисципліну, покращить взаємини серед військовослужбовців, морально-психологічний клімат у військових колективах і врешті-решт забезпечить престижність військової служби.

Важливими мотивами прийому на контрактну службу у Збройних Сил України є:

 1. Гарантоване робоче місце в умовах значного рівня безробіття в країні.

Високе, порівняно з цивільними професіями, грошове забезпечення, яке, до того ж, постійно підвищується. З 1.01.2016 року. грошове забезпечення військовослужбовцям підвищилося і становить від 7000 до 9000 грн. на місяць. Військовослужбовці, які проходять службу в зоні АТО, отримують грошове забезпечення в розмірі від 10300 до 11900 грн. на місяць.

 1. Крім щомісячного грошового забезпечення, виплачується щорічна матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, матеріальна допомога на оздоровлення (при відбутті у відпустку), щорічна одноразова грошова винагорода за підсумками року.
 2. Безоплатне забезпечення речовим майном.
 3. Можливість особистого фізичного розвитку, ведення здорового способу життя. В армії виховується мужність, впевненість в собі, дійсно чоловічий характер.
 4. Перебування в морально здоровому військовому колективі при існуючих в цивільному оточенні проблемах з алкоголізмом, наркоманією, токсикоманією, СНІДом тощо.
 5. Можливість заочного навчання під час служби у цивільних навчальних закладах.
 6. Перспектива навчання у військових інститутах з отриманням офіцерського звання.
 7. Безкоштовне медичне забезпечення.
 8. Залишається діючою норма законодавства щодо 25%-оплати за користування житлово-комунальними послугами учасниками бойових дій.
 9. Більш ранній, у порівнянні з цивільним населенням, вихід на пенсію при значно вищому розмірі пенсій; при виході на пенсію з вислугою понад 25 років – довічна 50% знижка по оплаті житлово-комунальних послуг та інші пільги.
 10. Гарантована щорічна відпустка терміном від 30 діб.

Президентом України та Урядом України приймаються дієві заходи щодо підвищення рівня соціально-правового захисту військовослужбовців-контрактників.

На військову службу за контрактом для заміщення посад рядового та сержантського складу можуть зараховуватися громадяни України призовного віку, які мають рівень освіти не нижче базової загальної середньої і не проходили строкової військової служби, військовозобов’язані, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною спеціальною підготовкою та жінки, віком від 18 до 40 років. Укладання контракту можливе на термін від 3 років.

Крім того, з громадянами віком від 18 до 60 років можливе укладання короткострокового контракту на проходження військової служби до закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію.

Для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які вислужили під час дії особливого періоду не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) або оголошення рішення про демобілізацію, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється 6 місяців.

З питань прийому на військову службу за контрактом всі бажаючі можуть звернутись до Ірпінсько-Бучанського об’єднаного міського військового комісаріату за адресою: м. Ірпінь вул. Дем’яна Попова, 26. Контактний телефон для довідок – 57-3-56, моб. (063) 6086373.

Військовий комісар Ірпінсько-Бучанського ОМВК,

підполковник С.П. Кайдан

З огляду на статистику запитів на отримання публічної інформації, які надходять від громадян до органів ПФУ, вбачається, що під час написання запиту, у громадян виникає складність у розмежуванні інформації, яка є публічною, від інформації, яка до публічної не має відношення. Між тим, запит на інформацію і звернення є різними за багатьма ознаками.

Право на запит на інформацію і право на звернення регулюються двома законами: запит на інформацію регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації», право на звернення — Законом України «Про звернення громадян».

Статтею 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Що стосується запиту на інформацію, частина перша статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначає запит на інформацію як прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Доречним є нагадати, що згідно зі статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації. Тобто, Закон України «Про доступ до публічної інформації» надає право доступу до вже існуючої інформації (документів) і не вимагає створення у відповідь на запит нової інформації (зокрема, шляхом проведення аналітичної роботи). Інші вимоги або прохання (визнати чи підтвердити юридичний статус, поновити порушене право, притягти порушника до відповідальності тощо) повинні розглядатися в межах Закону України «Про звернення громадян», бо внаслідок їх розгляду при наданні відповіді на звернення може створюватися нова інформація.

В той самий час звернення громадян є протилежними за своєю сутністю. Частина перша статті 3 Закону України «Про звернення громадян» визначає, що зверненнями громадян є викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Тобто, термін «звернення громадян» охоплює широке коло правовідносин — від реалізації особистих прав, надання пропозицій стосовно діяльності органів державної влади до оскарження неправомірних дій посадових осіб.

Відмінність подання запиту на інформацію від звернення громадян полягає також у тому, що вони обмежені наявністю певних реквізитів. Так, відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі. Запит на інформацію має містити: ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

В той самий час, статтею 5 Закону України «Про звернення громадян» передбачені інші вимоги до оформлення звернень. Так, звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Крім того, різниця полягає також у строках для надання відповіді на запит або звернення. Що стосується надання відповіді на запит на інформацію, то статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної і інформації» зазначено, що розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Поряд з цим, статтею 20 Закону України «Про звернення громадян» передбачено, що звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Відповідно до частини 3 статті 7 Закону України «Про звернення громадян» якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п’яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

4 лютого у ході позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке провів перший заступник міського голови Дмитро Христюк, було прийнято рішення відновити з 8 лютого навчально-виховний процес у загальноосвітніх закладах міста Ірпеня та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське.

Про стан захворюваності на грип та ГРВІ серед населення міста Ірпеня поінформувала присутніх начальник Ірпінського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідемслужби у Київській області Галина Савчук.

За 5-й тиждень епідемічного сезону з 28 січня по 4 лютого нинішнього року в місті та селищах зареєстровано 1252 випадків захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, що на 19,8 % (310) менше, ніж за минулий тиждень.

«Госпіталізовано за тиждень 20 осіб, з них 10 дітей до 18 років, – зазначила начальник управління. – Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення регіону складає 136,3 на 10 тисяч населення, що не перевищує епідемічний поріг».

Фахівцями Ірпінського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Київській області та управління освіти та науки надалі продовжується моніторинг за рівнем захворюваності населення на гострі респіраторні вірусні інфекції та контроль за організацією та проведенням комплексу протиепідемічних заходів.

Епідемічна ситуація в м.Ірпінь та селищах Коцюбинське, Ворзель, Гостомель характеризується зниженням рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції.

За звітний 5-й тиждень епідемічного сезону 2015 – 2016 років з 28.01.2016 р. по 04.02.2016 року р. в м.Ірпінь та селищах зареєстровано випадків захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (сумарно) 1252 особи, що на 19,8 % (310) менше, ніж за минулий тиждень.

Серед захворілих кількість дітей до 18 років складає 513 або 40,9 %. При розподілі по віковим групам, кількість дітей віком від 0 до 4-х років – 220 (17,5% від загальної кількості захворілих) та віком від 5 до 14 років – 250 (19,9% від загальної кількості захворілих).

Госпіталізовано за тиждень 20 осіб, з них 10 дітей до 18 років (50%). Летальних випадків серед хворих на грип та ГРВІ не зареєстровано.

Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення регіону складає 136,3 на 10 тисяч населення, що не перевищує епідемічний поріг (за розрахунками епідемічний поріг регіону 136,7).

Сьогодні Президент України Петро Порошенко представив активу Київської області нового голову Київської обласної державної адміністрації Максима Мельничука.

«Мною було прийнято рішення про призначення головою Київської обласної адміністрації Максима Мельничука. Дуже важливо, що все його життя пов’язане зі столичною областю. Він молодий академік, доктор наук, талановитий вчений. Заслужено став віце-президентом Академії аграрних наук, де відповідав за координацію інвестиційних та інноваційних проектів по всій Україні», - резюмував Президент представляючи нового голову обласної адміністрації.   

Нагадаємо, підставою для цього стала заява колишнього голови Київської ОДА Володимира Шандри звільнити його за власним бажанням із займаної посади.   

Президент України Петро Порошенко також подякував Володимиру Шандрі за роботу на посаді очільника Київщини у непростий для країни час та повідомив про подальшу його роботу в якості Радника Президента. Глава держави відзначив, що екс-голові Київської ОДА не лише вдалося втримати ситуацію у регіоні, але й досягти розвитку соціально-економічних показників, згідно яких Київська область є одним із лідерів в Україні.

Новопризначений голова Київської облдержадміністрації, виступаючи перед запрошеними у залі гостями, пообіцяв виправдати довіру Президента України на новій посаді та докласти максимальних зусиль для того, щоб столична область інноваційно розвивалася та стала прикладом для інших регіонів держави.    

«Нова посада вимагає від мене віддачі на новому місці роботи. Буду виконувати і ділитися здобутими навичками та вміннями, щоб Київська область стала пілотною, інноваційною, новітньою. Переконаний, ми будемо давати приклад всій Україні», - зазначив Максим Мельничук.

Також очільник Київщини висловив сподівання на плідну тісну співпрацювали облдержадміністрації з Київською обласною радою.

   

 

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації інформує про можливість взяти участь у програмі «Коледж імені Карла Фрідріха Гьорделера «Good Governance», спрямованій на підвищення рівня кваліфікації нової генерації управлінців із Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови, Росії, Туреччини та України задля розвитку і підвищення стандартів врядування у публічному секторі (урядові установи, некомерційні організації) та у бізнес-структурах.

Коледж імені Карла Фрідріха Гьорделера – це програма Фонду Роберта Боша, що є одним із найпотужніших підприємницьких фондів Німеччини. Фонд впроваджує проекти переважно в сферах зміцнення взаєморозуміння народів, освіти та охорони здоров’я.

До участі у програмі запрошуються 20 молодих фахівців, які впродовж одного року підвищуватимуть свою кваліфікацію та впроваджуватимуть власний проект, пов’язаний з основною професійною діяльністю на батьківщині.

Програма розпочинається з тритижневого семінару в Німеччині з 27 серпня по 16 вересня 2016 року, продовжується п’ятиденним семінаром на початку 2017 року і закінчується у серпні 2017 року семінаром у м. Берлін.

Мова семінарів програми – німецька.

Кінцевий термін подання заявок – 22 лютого 2016 року.

Додаткова інформація щодо участі в програмі та вимог до кандидатів розміщена за посиланням: www.goerdeler-kolleg.de.

Ірпінська ОДПІ інформує власників легкових автомобілів, що змінами до Податкового кодексу України, які набрали чинності з 1 січня 2016 року було змінено базу оподаткування транспортним податком.

Зокрема, раніше діючу норму (267.2.1. Кодексу), де «об’єктом оподаткування визначались легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мали об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.» було замінено на « об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року».

Перелік авто, вартість яких перевищує 750 мінімальних зарплат, визначається за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України та публікується на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Вже зараз, кожен охочий відвідувач сайту Мінекономрозвитку може скористатись вказаним сервісом та перевірити у відповідному банері середньоринкову вартість авто.

Нагадаємо, платниками транспортного податку у 2016 році є фізичні та юридичні особи, в тому числі, нерезиденти. Ставка податку не змінилась та складає 25 000 гривень на рік за кожен автомобіль.   

Ірпінська ОДПІ

Міністерство соціальної політики повідомляє, що у зв’язку зі складною ситуацією, в якій опинилися постраждалі та внутрішньо переміщені особи, з метою надання їм підтримки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 535 «Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам» відкрито рахунки для зарахування коштів від фізичних і юридичних осіб для надання одноразової допомоги особам вищезазначених категорій.

 1. Для зарахування коштів у національній валюті (гривні):

Міністерство соціальної політики України

ЄДРПОУ – 37567866

рах. 31252301178737 в Державній казначейській службі України, м. Київ МФО 820172.

 1. Для зарахування коштів у євро та доларах США:

Міністерство соціальної політики України

ЄДРПОУ – 37567866

рах. 25302020054709 в АТ «Укрексімбанк» м. Києва

МФО 322313.

У Київській області початок епідемічного сезону 2015-2016 рр. захворюваності на ГРВІ та грип був зафіксований з 28 вересня 2015 року. З ціллю профілактики та для попередження епідемії грипу упродовж місяця Київська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБНС) розробила комплексний план організаційних, профілактичних і протиепідемічних заходів, який був затверджений 28 жовтня 2015 року.

За кілька тижнів, у першій половині листопада, у всіх лікарських закладах Київщини були проведені навчання медичного персоналу з питань епідеміології та лікування грипу. У листопаді також відбулося засідання Обласного осередку педіатрів з питань клініки, діагностики і лікування грипу.

Щодо рівня захворюваності на грип та ГРВІ, то всього з початку епідсезону станом на 1 лютого 2016 року у Київській області захворіло 241 972 особи.

Варто зазначити, що третій тиждень 2016 року (з 18 по 24 січня) характеризується активізацією епідемічного процесу. Зокрема епідемічний поріг було перевищено на 42,4%. За цей період в області на грип та ГРВІ захворіло майже 24 тисячі осіб, серед яких 52% - це діти до 17 років.

Якщо порівнювати ситуацію із даними аналогічного періоду минулого епідемічного сезону (третього тижня), то тоді на грип та ГРВІ на Київщині захворіло 7487 осіб. Збільшення захворюваності відмічається на 68,7%

За останніми даними, показник захворюваності серед населення області складає 131,1 на 10 тисяч населення, що на 44,7% більше ніж за минулий тиждень. Із 37 адміністративних одиниць Київщини (районів та міст обласного значення) у 20-ти епідпоріг є перевищеним, а у 5 з них епідпоріг перевищено більш ніж на 50%. На підставі цієї статистики комісія ТЕБНС ухвалила рішення про оголошення на Київщині надзвичайного стану по захворюваності на грип та ГРВІ на обласному рівні.

Враховуючи дане рішення ТЕБНС, було заявлено про необхідність виділити з Резервного фонду додаткові кошти для лікування у стаціонарі медичного закладу. Якщо на сьогодні на одне койко-місце в стаціонарі на добу може бути витрачено в середньому 16 грн., то кошти з Резервного фонду мають бути виділені, виходячи із 100-150 грн. на койко-місце в день.

Для контролю ситуації обласні фахівці проводять щоденний ретельний аналіз рівня захворювання на Київщині. У січні ТЕБНС провела засідання, на якому було ухвалено рішення про введення в дію заходів, передбачених на епідемічний період. Зокрема, введено обмеження щодо проведення масових заходів в закритих приміщеннях; забезпечено ЛПЗ лікарськими препаратами, дезінфікуючими засобами тощо; запроваджено посилений протиепідемічний режим у закладах охорони здоров’я та місцях масового скупчення людей. Також внесено корективи у навчальні плани занять студентів, а у разі потреби буде виділено додатковий автотранспорт та паливно-мастильні матеріали для потреб центрів первинної медико-санітарної допомоги з метою обслуговування викликів.

З початку епідсезону обласна СЕС проводить регулярні перевірки різних закладів та об’єктів щодо виконання заходів стосовно профілактики грипу. Усього перевірено 180 об’єктів, у тому числі заклади громадського харчування, лікарні, дитсадки та школи, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку. Виявлено 14 порушень і накладено 5 штрафів. За підсумками перевірок винесено 13 приписів.

Окрім того, у січні Київська область звернулася до Міністерства охорони здоров’я із проханнями виділити регіону противірусні засоби «Таміфлю» та «Реленза».

Упродовж останніх місяців у засобах масової інформації регулярно висвітлювалися питання щодо профілактики грипу та ГРВІ. Відповідна інформація також була поширена серед населення у вигляді буклетів, прес-релізів і санбюлетенів.

В умовах сьогодення громадяни Ірпінського регіону працюють за кордоном задля отримання гідної платні.

Нормою Податкового кодексу України передбачено, що зазначена категорія громадян повинна до 1 травня 2016 року подати річну податкову декларацію до територіального органу фіскальної служби за місцем реєстрації та до 1 серпня 2016 року сплатити податок на доходи фізичних осіб із суми задекларованих доходів.

Фахівці Ірпінської ОДПІ повідомляють, що у випадку, коли  громадянин України працює за кордоном і перераховує гроші своїм родичам, то їх одержувачі також мають задекларувати отриманий  іноземний дохід і сплатити податок.

За результатами роботи легально працюючого за кордоном громадянина України нараховується дохід, з якого потім утримується та сплачується податок за правилами країни, в якій був отриманий дохід. Необхідно тільки подати річну податкову декларацію про одержані доходи і сплатити податок.

Корисна інформація. У випадку, коли між Україною і країною отримання доходу підписано Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування, і у фізичної особи є довідка про сплату отриманого за кордоном податку, то сума річного податкового зобов'язання зменшується на суму податку, сплаченого за кордоном.

Ірпінська ОДПІ

Новини

Анонси

 

pay-oplata

 

pay-oplata

 

brandbook

zovn reklama

Петиції

Громадський бюджет

Звіт за 100 днів

Звіт

 

munvarta

munvarta

Громадська рада

Молодіжна громадська радаПАМ'ЯТАЄМО полеглих за Україну

 

Календар подій